Tryck här för att läsa mer:

Äldreomsorgen står idag inför en stor rekryterings- och resursproblematik. Det är därför avgörande att Äldrenämnden inte bara arbetar fokuserat med att förstärka rekryteringen och att förbättra attraktiviteten i omsorgsyrket, utan även ser över vilka arbetsuppgifter som helt enkelt kan utföras av annan part. När rekryteringsbasen för äldreomsorgens vård, omsorg och service inte räcker till måste äldreomsorgen inriktas på sin huvuduppgift, det vill säga vård- och omsorgsarbetet, medan någon annan måste tillåtas att utföra servicedelarna.

Städning är en sådan arbetsuppgift och serviceinsats som idag utförs av hemtjänsten, men där det finns flera andra befintliga utförare som är specialiserade inom området. Genom att lyfta bort olika serviceinsatser som tex städning från hemtjänsten, som andra kan göra lika bra eller bättre, så frigörs både tid och personalresurser till omsorgsdelarna. Vad gäller städning och hushållsnära insatser så finns till exempel både etablerade städbolag av olika storlek liksom veteranverksamheter som har den fördelen att de lockar tillbaka delar av den pensionerade arbetskraften tillbaka till arbetsmarknaden.