Nu får vi ordning på ekonomin

Nu får vi ordning på ekonomin

Region Västmanland står inför stora utmaningar. Vi har en omfattande ekonomisk utmaning framför oss. Vi kan inte framöver räkna med en lika god börsutveckling och samma omfattning av tillfälliga statsbidrag. Samtidigt är de demografiska utmaningarna väl kända. En åldrande befolkning med allt fler äldre ska försörjas av allt färre. En följd av ökad levnadsålder är att antalet multisjuka ökar. En frisk äldre befolkning är även en möjlighet genom att allt flera i någon utsträckning arbetar efter uppnådd pensionsålder. Stora fastighetsinvesteringar innebär högre driftkostnader de närmaste åren. Investeringar i kompetensutveckling är nödvändiga för att trygga att det finns kompetent personal. Ny teknik, mediciner och behandlingsmetoder är andra exempel som innebär utmaningar. De ekonomiska utmaningarna ställer höga krav på budgetdisciplin där både kostnadsutvecklingen måste hållas på en rimlig nivå och att ett arbete för att öka regionens intäkter måste ske.

Vi vågar prioritera

Socialdemokraterna beslutade 2012 att ge asylsökande och personer som befinner sig utan tillstånd i Sverige rätt till sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som för folkbokförda i Västmanlands län. Moderaterna motsatte sig förslaget och vår inställning är att regionen endast ska erbjuda vård enligt lagens krav. Vi vill även se över rätten till tolk i vilken omfattning det tillhandahålls.


Vi behöver se över vad regionen gör där hälso- och sjukvård som är medicinskt motiverat prioriteras och andra delar prioriteras bort. Ett exempel på detta är att vi inte anser att det är rimligt att regionen kraftigt subventionerar steriliseringar då det inte är ett medicinskt motiverat ingrepp.


Det nystartade sprututbytesprogrammet i Västmanland vill Moderaterna avveckla. Regionens uppgift är att tillhandahålla vård och behandling till personer som lider av ett missbruk men vi ska inte tillhandahålla redskap som används för att bryta

mot lagen.


Vi vill se en genomlysning av patientavgifterna som stimulerar agerande i en önskvärd riktning, till exempel högre avgift för uteblivna besök inom hälso- och sjukvården. Det skulle leda till ett mer effektivt resursutnyttjande samtidigt som regionens intäkter skulle öka. Vi vill även att regionen i betydligt större utsträckning ska hyra ut lediga lokaler och sälja vård och behandling till andra regioner. De bidrar såväl till ökade intäkter som till kvalitetshöjande arbete.


Moderaterna säger nej till enprocentsmålet som innebär att 1% av kostnaderna vid fastighetsinvesteringar ska gå till konstnärlig gestaltning. Vi anser att regionen inte ska utgiftsmål och att konstnärlig gestaltning skall utgå efter behov, resurser och mål.


Moderaterna vill inte att den politiska organisationen ska fortsätta att svälla. Vi vill istället minska den politiska organisationen, bland annat genom att minska antalet

fullmäktigeledamöter till ett minimum.


Moderaterna vill

Öka regionens intäkter till exempel genom att sälja mer hälso- och sjukvård

Genomföra ett prioriteringsarbete för att säkerställa en budget i balans

Att skatten ska vara oförändrad

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se