En av fullmäktigesammanträdets tyngsta ärendepunkter handlar om att anta detaljplan för Västerås nya resecentrum. En viktig fråga för västeråsarna där ärendet tidigare har återremitterats av bland annat Moderaterna för att få en jämförelse av det liggande tjänstemannaförslaget med det alternativa förslaget Resecentrum 2.0. Majoriteten har inte haft något intresse av att jämföra alternativen. Återremissen avfärdades genom formalia och genom en bristande demokratisk process. Förslaget med Resecentrum 2.0 har funnits och presenterats för Kommunstyrelsens presidium för över ett år sedan. Moderaterna konstaterar att om viljan funnits hos majoriteten hade en jämförelse kunnat göras.

Kort beskrivet syftar Resecentrum 2.0 till att skapa ett integrerat, kompakt resecentrum anpassat för Västerås faktiska behov. Resecentrum 2.0 är också mer i överensstämmelse med gällande översiktsplan än den detaljplan som majoriteten förespråkar. Ett nytt resecentrum ska främja alla trafikslag och även innehålla tillräckligt många parkeringar både för både pendlare, parkeringar för dem som arbetar inom området och för de som ska bo där.