Tryck här för att läsa mer:

Utbetald ersättning till utförarna för LOV hemsjukvård som är utförd av legitimerad personal prognosticeras understiga budget med 24 miljoner kronor under 2023. Vid en första anblick kan det tyckas vara positivt, men vid närmare granskning väcker det frågor.

Utförare har under en längre tid fakturerat Äldrenämnden utifrån ett felaktigt och för högt underlag. Fakturering från åtminstone en privat utförare och interndebitering från egenregins hemsjukvård har gjorts av planerad tid för legitimerad personal istället för av utförd tid. Planerad tid överstiger utförd tid varför både fakturering och interndebitering har blivit för hög. När detta har upptäckts har prognosen för Äldrenämnden gjorts om varpå kostnaderna för hemsjukvård har minskats med hela 24 miljoner kronor på årsbasis, varav cirka 20 miljoner kronor löper på egenregin. Den egna hemsjukvården har därmed rimligen ökat sitt underskott i motsvarande grad mot budget när intäkterna minskats