Nyheter

Sammanfattning kommunfullmäktige 2024-02-01
Sammanfattning kommunfullmäktige 2023-11-09
Moderaternas budget 2024
Sammanfattning av kommunfullmäktige 2023-10-06
Sammanfattning av kommunfullmäktige 2023-09-07 
Nämndinitiativ om åtgärder för att få fler att välja en naturvetenskaplig utbildning
Nämndinitiativ avseende uppföljning av närvaro för elever på gymnasieskolorna i Västerås Stad
Nämndinitiativ om att införa digitala mat- och dagligvaruinköp inom hemtjänsten och omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Nämndinitiativ om samordnad klagomålshantering för Västerås stads sociala nämnder och att skapa en väg in för att lämna klagomål och synpunkter
Nämndinitiativ m att upphöra med den vilseledande på klagomålshantering inom Äldrenämnden och Nämnden för personer med funktionsnedsättning, dvs att upphöra med de vilseledande benämningarna ”Äldreombudsman” och ”Ombudsman för personer med funktionsnedsättning”
Nämndinitiativ angående projekt för hjälp med digital teknik
Nämndinitiativ om att Crowdfunda upprustning av Bruksleden Västerås-Skultuna
Nämndinitiativ gällande stökigt och droganvändning bland ungdomar i Skultuna
Nämndinitiativ angående sittbänkar vid Lions stigen
Nämndinitiativ angående framtida nybyggnad av Skogsgårdens förskola
Nämndinitiativ gällande upphandlingar
Nämndinitiativ om att förbättra hanteringen av kränkningsanmälningar
Nämndinitiativ om att elevhälsan bör utveckla sina rutiner kring elever med misstänkt endometrios
Nämndinitiativ om att utreda kostnaden för arbetskläder för personal i särskolan
Nämndinitiativ om att införa syskonförtur som ett av flera urvalsgrunder till den kommunala skolan 
Nämndinitiativ om Skolskjuts under utredningstiden
Nämndinitiativ gällande lösning för elever boende i Rytterne – beslut om hantering
Nämndinitiativ angående utredning av felaktig interndebitering och fakturering för LOV hemsjukvård
Nämndinitiativ om att införa digitala mat- och dagligvaruinköp inom hemtjänsten och omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Nämndinitiativ om att införa LOV för städning inom hemtjänsten
Nämndinitiativ om att återinföra IHR, intensiv hemrehabilitering samt att utveckla insatsen med intensivt stöd vid hemgång
Nämndinitiativ om Lex Torbjörn för att säkerställa rätten till trygg ledsagning vid sjukhusvistelse för personer med särskilda behov
Nämndinitiativ gällande att koppla ihop skola, gymnasie och äldreomsorg genom arbetslinjen
Nämndinitiativ gällande att ge äldrenämndens fritidspolitiker möjligheten att ta ut mandatperiodens studiedagar
Nämndinitiativ gällande ny rutin för en öppen och transparent detaljbudgetprocess i äldrenämnden
Nämndinitiativ gällande översyn av löneläget inom Västerås äldreomsorg
Nämndinitiativ gällande riktlinje för omplacering av ovaccinerad personal
Nämndinitiativ angående krav på vaccination mot covid-19 vid nyanställning
Nämndinitiativ angående inventering av boenden utifrån hur kraven på brandskydd uppfylls
Nämndinitiativ gällande kontinuerlig lägesrapport för avvecklingen av delade turer inom äldreomsorgen
Nämndinitiativ gällande mobila vaccinations-team för Västerås allra äldsta

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se