Vi investerar i medarbetarna

Vi investerar i medarbetarna

Region Västmanland är en av Västmanlands största arbetsgivare och har ett stort behov av personal inom flera områden. Samtidigt är konkurrensen om kompetenta medarbetare stor. Andra regioner, universitetssjukhus, privata vårdutövare och andra verksamheter är några av aktörerna som utmanar vården vad gäller personalförsörjning. Samtidigt kan vi konstatera att Region Västmanland under ett flertal år varit Sveriges sjukaste region i form av sjuktal. Samtidigt är regionen i allt för stor grad beroende av hyrpersonal. Den senaste tidens prövningar med anledning av pandemin och utökningen av IVA-platser visar tydligt på bemanningsproblematiken.


Premiera de med nära vårdkontakt

En god och väl fungerande vård förutsätter att det finns kompetent personal. I syfte att förbättra den västmanländska hälso- och sjukvården och regionen som arbetsgivare vill vi att ett utvecklingsarbete prioriteras med nya drift-, anställnings- och avtalsformer. Detta kan till exempel innefatta en ökad användning av rotationstjänster där personalen roterar arbetsplats och arbetsuppgifter. Samtidigt ska vi säkra att lönerna är jämställda och konkurrenskraftiga, individuellt satta och påverkbara för en löneutveckling. All personal ska kunna göra lönekarriär och lönesystemet måste i större utsträckning premiera de med nära vårdkontakt. Att byta arbetsplats ska inte vara det enda sättet att kunna påverka sin lön utan prestation, erfarenhet och patientnära arbete ska premieras.


En bättre kompetensförsörjning

Som medarbetare i regionen ska du under din yrkestid ha möjlighet till ständig kompetensutveckling. Inom områden med stor brist på personal ska regionen erbjuda betald vidareutbildning. Under studier ska studenter i största möjligaste mån uppmuntras och premieras för arbete i regionen. Detta är en viktig rekryteringsgrund samtidigt som det innebär ett välbehövligt tillskott av personal under semesterperioder. Även under föräldraledighet ska personal uppmuntras att arbeta extra i regionen. För att säkerställa att erfarenheter från medarbetare som slutar tas tillvara och att de avslutar med en positiv bild av Region Västmanland vill vi att samtliga medarbetare ska erbjudas ett avslutningssamtal.


Våga ställa krav

Hälso- och sjukvård är en krävande verksamhet som innebär ett stort ansvar och vi som arbetsgivare ska inte vara rädda för att ställa krav. Ett sådant krav är kunskaper i svenska språket.


Moderaterna vill:

  • Att patientnära arbete ska löna sig
  • Att personalens tid ska ägnas åt patienten – inte administration.
  • Premiera och stödja studenter som arbetar extra i regionen under studietiden
  • Minska behovet av hyrpersonal
  • Att alla anställda ska ha en tydlig karriärplan som årligen följs upp


Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se