Tryck här för att läsa mer:

Idag är sjukvårdsansvaret inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning delat. Kommunen har sjukvårdsansvar upp till sköterskenivå och därefter tar regionen vid. Gränsdragningen i ansvarstagande är helt avgörande for att rätt vård ska ges i rätt tid och på rätt sätt. Samtidigt riskerar ett delat ansvar att vara ingens ansvar.

Problematiken blir extra tydligt i de fall då personer i behov av särskilt stöd, som till exempel personer med en långt framskriden demens eller med svårare neuropsykiatriska diagnoser hämtas med ambulans och/eller blir inlagda på sjukhus. Den personal från det kommunala boendet som man som brukare känner igen och är trygg med saknar då mandat att ledsaga och att kvarstanna på sjukhuset för att bringa trygghet i en redan svår situation. Innanför ambulansens och sjukhusets dörrar upphör nämligen det kommunala sjukvårdsansvaret. Men upphör det kommunala ansvaret att utföra omsorg om brukaren? Det tycker inte vi moderater.