I samband med budgeten bör ett målvärde för ledarskapsindex fastställas. Målet för 2018 bör vara minst 70 och på sikt ska målet vara 75. Vidare måste åtgärder vidtas när ledarskapsindex för en enhet hamnar under 55. Att så sker ska följas upp centralt. Åtgärderna kan vara utbildning, coaching, byte av ledare eller omorganisa-
tion.

Läs mer