Uppstart av sammanträdet

December månads kommunfullmäktige startas upp med föredrag av Staffan Braw som företräder Lokala Hjälpen. Han tackade för den julklappsgåva som skänkts i varje fullmäktigedeltagares namn inför julen. Gåvan är tänkt att göra julen lite bättre för en utsatt västeråsare. 

Västerås Stads revisorer

Västerås Stads revisorer presenterar senaste nytt och nedanstående fördjupade granskningar av:

  • Pandemins påverkan inom grund- och gymnasieskolan med fokus på avgångsklasser 
  • Upphandlingsprocessen inom Västerås Stadshus AB med dotterbolag
  • Den övergripande lokalförsörjningsprocessen

Bedömningen av pandemins påverkan på skolan är att det inte finns någon undervisningsskuld efter pandemin vid granskningstillfället. Rekommendationen är att fortsatt fokus ska vara på uppföljning för att fånga upp elever vars resultat och kunskapsläge kan ha påverkats av pandemin.

Den tidigare granskningen av stadens upphandlingsprocesser visade att staden inte säkerställer en tillräcklig intern kontroll vad gäller inköp och upphandling. I nuvarande uppföljning bedömer revisorerna läget som förbättrat och att staden delvis uppfyller den interna kontrollen. Västerås Stadshus AB rekommenderas att tydliggöra strategisk styrning och Bostads AB Mimer ska bl.a ta bättre hänsyn till upphandlingslagstiftning och styrdokument. I Mälarhamnar bör besluta om en inköps- och upphandlingspolicy och Mälarenergi bör förbättra viss upphandlingsdokumentation.

Bedömningen av stadens lokalförsörjningsprocess är att den inte är ändamålsenlig. Ett pågående utvecklingsarbete finns inom staden. 

Reglementen för stadens nämnder

Vid fullmäktigemötet avhandlades därefter nya reglementen för stadens nämnder. Utgångspunkten är att skapa en enhetlig dokumentstruktur och ett så lika innehåll som möjligt i nämnderna. 

En av nyheterna är att arbetsgivaransvaret för Överförmyndarnämnden och Kulturnämndens arkivverksamheten ska förflyttas till Kommunstyrelsen och att båda verksamheterna ska förflyttas över till stadsledningskontoret. Moderaterma yrkar på att överflytt av överförmyndarnämndens verksamhet istället sker till Miljö- och konsumentnämnden och att arkivmyndigheten kvarstannar inom Kulturnämnden. Det finns ingen anledning att ytterligare bygga på stadsledningskontoret som redan idag är en stor enhet.

Ett annat förslag är att flertalet verksamheter ska flyttas från Fastighetsnämnden till Kommunstyrelsen och det yrkar Moderaterna avslag på. 

Majoriteten har vid föregående fullmäktige beslutat om en ny Arbetsmarknadsnämnd där bland annat försörjningsstödet ska överflyttas från Individ- och familjenämnden. Hit kommer även arbetsmarknadsinsatser att koncentreras. Moderaterna har förslagit att ett utskott istället ska bildas där presidierna i berörda nämnder ska delta för att få fokus på arbetslinjen och att minska försörjningsstödet istället för att bygga ut den politiska organisationen. Majoritetens förslag medför följdförändringar i reglementena.

Mälarenergis ABs delägande i bolag för laddning av tunga fordon

Mälarenergi AB har tillsammans med Jönköping Energi AB och Öresundskraft AB har utrett och fördjupat kunskaperna om marknaden för laddning av tunga lastbilar. Ett inriktningsbeslut har tagits om att etablera ett nationellt bolag för laddning av tunga fordon tillsammans med nämnda bolag. Frågan är av principiell karaktär och avgörs därför av Kommunfullmäktige. Vi Moderater är oerhört tveksamma till att bygga upp strukturer med hel- eller delägda kommunala bolag. Det finns en risk att kommunala bolag konkurrerar med privata på en fungerande marknad. Det finns också en inbyggd konflikt mellan aktiebolagslagen och kommunallagen. Vi ställer oss positiva till omställning och byggnation av laddinfrastruktur i Västerås med omnejd men inte genom att bilda ett nytt bolag. 

lunchpausen fick Kommunfullmäktige också njuta av årets julmusikunderhållning med Bazuka Sub-Trio, en unik blockflöjtstrio med spännande toner. Musik spelades med allt från Nu tändas tusen juleljus med tillhörande julstämning till musik som förde tankarna både till Ronja Rövardotter, rövare och djupa skogar till julaftonens glada Disney-filmer.

Motioner

Irene Hagström presenterar sin motion om ett fördjupat samarbete med föreningslivet om barna aktivitet. Motionen handlar om att starta ett projekt som liknar konceptet ”Aktivitet förebygger” som Ängelholm kommun arbetar med. Motionen avslås trots det aktuella och viktiga syftet med samverkan mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det förebyggande arbetet gentemot barm och ungdomar är i fokus.

Kristdemokraterna yrkar avslag på sin egen motion om att möjliggöra västeråsarna att kunna ha en egen initial livsmedelsförsörjning i händelse av kris och katastrof. Kristdemokraterna yrkar också på att det egna initiativet om att införa shuttletrafik mellan Västerås central och Finnslätten inte föranleder någon ytterligare åtgärd. Vänsterpartiet får delvis bifall och yrkar delvis avslag på sin motion om att stoppa sexuell exploatering. Vanligtvis drar en majoritet tillbaka sina egna motioner en ny mandatperiod utifrån att man i majoritetsställning har möjlighet att genomföra sina egna idéer. Det har ännu inte skett eller genomförts av den nya majoriteten, vilket får till följd att de i oenighet måste avslå sina egna motioner.

Moderaternas motion som Elisabeth Unell, Marcus Jacobson och Eleonore Lundkvist har lagt angående Västerås Stads inköp får delvis bifall. Motionen tar sikte på att få en förstärkt kontroll över inköpsprocessen och att stadens inköpare utbildas i inköpsfrågor.

Interpellationer

Komunfullmäktige avslutas med interpellationer. Eleonore Lundkvist ställer en interpellation till Kulturnämndens ordförande om biblioteket ska användas för att uppmuntra lagbrott. Elisabeth Unell ställer en interpellation till äldrenämndens ordförande angående om LOV kommer att utvecklas eller avvecklas i Västerås. SD interpellerar till Tekniska nämndens ordförande om fria bussresor för personer med LMA-kort. Slutligen interpellerar Maria Ringström till kommunstyrelsens ordförande om ansökan att bli försöksområde för gårdsförsäljning. 

Vid pennan: Anna Nordin