Uppstarten av september månads Kommunfullmäktige och den inledande beslutspunkten som innebär fastställande av föredragningslistan visar sig för en gångs skull vara riktigt spännande och innehållsrik. 

Elisabeth Unell inleder genom att överlämna en gåva till Västerås Stad och Kommunfullmäktiges ordförande Anders Teljebäck. När Moderaternas sedan flera år bifallna förslag om att sätta upp en skylt om Lars Gustafssons plats i Botaniska trädgården aldrig genomförs så får Västerås Stad helt enkelt en skylt. Kommunfullmäktige rivstartar därmed med applåder till Moderaterna. 

Kommunfullmäktiges ordförande meddelar också att den fråga som skickats in av Miljöpartiet och som handlar om den så kallade ”Anmälningsplikten” inte kommer att godkännas för att tas upp på sammanträdet. Här visar sig den djupa sprickan i majoritetssamarbetet och de ideologiska skillnaderna i Västerås där de ingående partierna har helt olika syn på förslaget. Majoritetssamarbetet räddas här genom formalia och av att förslaget helt enkelt stoppas av Kommunfullmäktiges, socialdemokratiske ordförande. 

En extra punkt läggs in där socialdemokraten Jenny Freed avgår som ordförande i Mälarhamnar. Ytterst ovanligt för en ordförande att avgå under pågående mandatperiod. Till ny ordförande väljs Socialdemokraternas gruppledare i Regionen Kenneth Österberg. 

Kommunfullmäktige går vidare med information från stadens revisorer om granskning av en likvärdig skola och arbetet samt insatserna för att främja skolnärvaro. Slutsatsen är att Grundskolenämnden inte säkerställer ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdig utbildning i grundskolan. 

Nya nämndemän väljs för perioden 2024 tom 2027, totalt 102 stycken. Grattis också till de nämndemän som Moderaterna nominerat och som nu valts. Vad gäller valärenden så väljs Emil Lundin (m) till ny ersättare i fastighetsnämnden och Marcus Möller (m) till ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd. Grattis till nya uppdrag till Emil och Marcus. 

Kommunfullmäktige får en återrapportering av uppdraget om att arbeta för en mer jämställd namngivning av parker, platser och gator. Motionen som är skriven av Elisabeth Unell, Anna Hård af Segerstad och Caroline Högström. Anna Hård af Segerstad menar att det här är ett viktigt steg mot att arbeta mot ett mer jämställt samhälle. Sedan motionen lämnats in har tre kvinnor som gjort insatser för Västerås uppmärksammats, dvs Lydia Wahlström, Stina Olsdotter och Maria Charlotta. Övriga uppmärksammade är Lars Gustafson och Esbjörn Svensson. 

Ytterligare återrapport till Kommunfullmäktige avser genomförd granskning av stadens interna kontroller för att motverka kvalificerade välfärdsbrott. Elisabeth Unell lyfter att det här är en oerhört viktig granskning utifrån det allvarliga läget med utbredda angrepp mot välfärdssystemet. Moderaterna har därför yrkat på en kommande uppföljning som fått bifall. Anna Nordin konstaterar att endast tre nämnder har granskats i rapporten och av dessa har en nämnd inte lämnat något yttrande. Rapporten hade vunnit på att Äldrenämnden, som drabbats allra hårdast av angrepp senaste åren men som även lyckats allra bäst med sin granskning och avslöjat välfärdsbrott, hade omfattats av granskningen. Individ- och familjenämnden har inte svarat på yttrandet trots att det finns en högaktuell problematik i myndighets- och socialtjänstsverige med otillåten och otillbörlig påverkan på medarbetare. Det här ingår i granskningens syfte men utreds inte i rapporten. En ytterligare uppföljning är därför välkommen. 

Nästa rapportering är av en revisionsrapport som granskar stadens arbete med etablering och integration. Arbetet bedöms bedrivas ändamålsenligt enligt granskningen men det finns förbättringsområden. Enes Bilalovic lyfter att det borde ha funnits en ordentlig plan redan från början. Redan 2017 skrev Enes Bilalovic och Stefan Lindh en motion kopplad till integrationsinsatser. I motionen efterlyses en etablerings- och integrationsplan på individnivå. 

Det har alltså inte saknats bra förslag inom området från Moderaterna. Nyckeln till ett framgångsrikt integrationsarbete är gemensamma insatser. 

Den stora debatten under Kommunfullmäktige handlar om att anta en ny detaljplan för Västerås nya resecentrum. Moderaterna driver frågan om att utreda ett mer funktionellt och kostnadseffektivt resecentrum enligt det alternativa förslaget Resecentrum 2.0. Moderaterna vill även möjliggöra för Västeråsarna att få säga sitt i en folkomröstning och det finns en inlämnad, moderat motion om det. Det här beslutet är avgörande för Västerås och kommer att påverka staden under många år framöver. Det kommer att ha undanträngningseffekter vad gäller framtida investeringar och sjösätts i en tid av djup lågkonjunktur. Ett resecentrum kan med fördel flyttas framåt i tiden för att västeråsarna ska få möjlighet att säga sitt i en folkomröstning och till en tid där ekonomin är starkare. Moderaterna kräver därför en minoritetsåterremiss för att utreda det alternativa förslaget Resecentrum 2.0. Uppe i debatten är Elisabeth Unell, Anna Nordin, Eleonore Lundkvist, Irene Hagström, Maria Ringström och Enes Bilalovic. Majoriteten är klart provocerade men kan inte förhindra den minoritetsåterremiss som 1/3 av Kommunfullmäktige ställer sig bakom. 

Terese Pransjö, Elisabeth Unell och Jörgen Andersson har lagt en motion om planprogram för Västerås flygplats. Majoriteten anser att motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd. Terese Pransjö lyfter den tyngd det ger att samtliga remissinstanser ställt sig positiva till förlaget. Vidare finns det de facto ett beslut om att utveckla Västerås Flygplats. Jörgen Andersson påpekar att det finns en gemensam ambition att ta ett helhetsgrepp kring flygplatsen. Det är därför märkligt att det saknas ett planprogram. Ännu märkligare att påstå att förslaget inte föranleder någon ytterligare åtgärd fast behovet av en plan finns. 

Kommunfullmäktige avslutas med flera interpellationer från den produktiva moderata fullmäktigegruppen. Jörgen Andersson ställer en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om finansiering av räddningstjänsten. Elisabeth Unell interpellerar till Byggnadsnämndens ordförande om skollokaler på Gäddeholm. Skoldebatten stöttas upp av Eleonore Lundkvist. Eleonore Lundkvist interpellerar till Kommunstyrelsens ordförande angående företagsvänliga nämnder och politiker. Även Stefan Lindh uppe i debatten och lyfter vikten av att öka förståelsen för näringslivsfrågor hos politiker och tjänstemän. 

Eleonore Lundkvist rundar av Kommunfullmöktige med fråga till Fastighetsnämndens ordförande om stadshustornet och när det åter blir tillgängligt för Västeråsarna efter tidigare avstängning. 

Vid pennan, 

Anna Nordin