Tryck här för att läsa mer:

Verksamheten inom de sociala nämnderna i en kommun utgör kärnan i välfärdssamhället och är stadens främsta skyddsfaktor för många av medborgarna. Gemensamt för nämnderna är att verksamheten och myndighetsutövningen har stor påverkan på berördas levnadsförutsättningar och är djupt ingripande i människors integritet.

Balansen mellan myndighetsutövningen och den enskildes rätt är därför av största vikt. Det är avgörande att enskild som är berörd av myndighetsutövningen har möjlighet att på ett neutralt och enkelt sätt kunna lämna synpunkter och klagomål. En fungerande och samordnad klagomålshantering identifierar också löpande områden för förbättring och utveckling av verksamheterna. Det förstärker stadens möjligheter till kommunikation och information.

Myndighetsutövningen inom Äldrenämnden och Nämnden för personer med funktionsnedsättning rör viktiga levnadsförutsättningar som boende och andra insatser för att människors vardag ska fungera som tex hemtjänst och boendestöd. Inom vård- ochomsorgsförvaltningen finns idag en samordnad funktion för att lämna synpunkter och klagomål på stadens verksamhet och en inarbetad rutin.