Tryck här för att läsa mer:

Funktionen för klagomålshantering inom Äldrenämnden och Nämnden för personer med funktionsnedsättning är under föregående mandatperiod döpt till Äldreombudsmanoch Ombudsman för personer med funktionsnedsättningNamnen antyder att det finns enombudsman för äldre och funktionsnedsatta som rättsligt för brukarnas talan mot staden, när funktionen i själva verket representerar staden gentemot brukarna och endast är till för att motta synpunkter och klagomål.

Gravt vilseledande benämningar av en viktig kommunal klagomålsfunktion riskerar att sammanblandas med innebörden av tex Barnombudsmannen som har ett statligt uppdrag att företräda barns och ungdomars rättigheter utifrån FN:s barnkonvention eller Justitieombudsmannen som för Riksdagens räkning granskar myndigheter för att säkra att handläggning som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.