Läs mer genom att trycka här:

Ibland händer det att det uppstår slitningar mellan den sökande och bygglovshandläggaren. Något som kan innebära stora påfrestningar för båda parter.

Som ett led i att öka kundnöjdheten - ett mål för 2023 - bör den sökande erbjudas möjlighet att begära byte av bygglovshandläggare under ett pågående ärende. Vi anser det rimligt att sökande får möjlighet att byta vid ett tillfälle.