Nämndintiativ
Nämndinitiativ om samordnad klagomålshantering för Västerås stads sociala nämnder och att skapa en väg in för att lämna klagomål och synpunkter
Tryck här för att läsa mer: Verksamheten inom de sociala nämnderna i en kommun utgör kärnan i välfärdssamhället och är stadens främsta skyddsfaktor för många av medborgarna. Gemensamt för nämnderna är att verksamheten och myndighetsutövningen har stor påverkan på berördas levnadsförutsättningar och är djupt ingripande i människors integritet. Balansen mellan myndighetsutövningen och den enskildes rätt är därför av största vikt. Det är avgörande att enskild som är berörd av myndighetsutövningen har möjlighet att på ett neutralt och enkelt sätt kunna lämna synpunkter och klagomål. En fungerande och samordnad klagomålshantering identifierar […]
Nämndinitiativ m att upphöra med den vilseledande på klagomålshantering inom Äldrenämnden och Nämnden för personer med funktionsnedsättning, dvs att upphöra med de vilseledande benämningarna ”Äldreombudsman” och ”Ombudsman för personer med funktionsnedsättning”
Tryck här för att läsa mer: Funktionen för klagomålshantering inom Äldrenämnden och Nämnden för personer med funktionsnedsättning är under föregående mandatperiod döpt till ”Äldreombudsman”och ”Ombudsman för personer med funktionsnedsättning”. Namnen antyder att det finns enombudsman för äldre och funktionsnedsatta som rättsligt för brukarnas talan mot staden, när funktionen i själva verket representerar staden gentemot brukarna och endast är till för att motta synpunkter och klagomål. Gravt vilseledande benämningar av en viktig kommunal klagomålsfunktion riskerar att sammanblandas med innebörden av tex Barnombudsmannen som […]
Nämndinitiativ angående projekt för hjälp med digital teknik
Tryck här för att läsa mer: Mycket i samhället kräver numera att man kan använda dator, surfplatta eller mobiltelefon.Att betala räkningar, söka efter information, kontakta läkaren eller köpa bussbiljett viamobilen kan vara svårt. Genom projektet Funk-IT Lyftet i Uppsala kommun ges personermed funktionsnedsättning hjälp att använda digital teknik genom kurser. Syftet med detta äratt öka […]

Du hittar oss här på sociala medier

Kontaktuppgifter

Vasagatan 20A 72215 Västerås

073-990 51 25

vastmanland@moderaterna.se