Kategori Föreningar

Nämndinitiativ om att införa digitala mat- och dagligvaruinköp inom hemtjänsten och omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Tryck här för att läsa mer: Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning står idag inför en stor rekryterings- och resursproblematik. Det är avgörande att nämnderna inte bara arbetar fokuserat med att förstärka rekryteringen och att förbättra attraktiviteten i omsorgsyrkena, utan även…

Nämndinitiativ om Lex Torbjörn för att säkerställa rätten till trygg ledsagning vid sjukhusvistelse för personer med särskilda behov

Tryck här för att läsa mer: Idag är sjukvårdsansvaret inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning delat. Kommunen har sjukvårdsansvar upp till sköterskenivå och därefter tar regionen vid. Gränsdragningen i ansvarstagande är helt avgörande for att rätt vård ska ges i rätt tid…

Nämndinitiativ gällande att koppla ihop skola, gymnasie och äldreomsorg genom arbetslinjen

Tryck här för att läsa mer: Äldrenämndens, Grundskolenämndens samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter omfattar olika generationer och har helt olika inriktning, men ändå har nämnderna något mycket viktigt gemensamt Vikten av det mänskliga och sociala mötet Vi moderater konstaterar att det finns mycket att vinna på att låta…