Kategori Föreningar

Sammanfattning kommunfullmäktige 2023-11-09

November månads Kommunfullmäktige startar med presentation av en genomförd granskning av chefsrekrytering som gjorts av stadens revisorer. Viss kritik riktas mot stadens rekryteringsprocess som därför delvis måste ses över. Dragningen hålls av revisionens ordförande Asta Lecklin. Nya valärenden innebär en…

Moderaternas budget 2024

Västerås är mitt i en lågkonjunktur med hög inflation och en svag krona. Det drabbar många västeråsare, företag och Västerås stad. Det är också tufft för många att få ihop hushållsekonomin. Flera företag kämpar för sin överlevnad särskilt inom byggbranschen.…

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2023-10-06

En av fullmäktigesammanträdets tyngsta ärendepunkter handlar om att anta detaljplan för Västerås nya resecentrum. En viktig fråga för västeråsarna där ärendet tidigare har återremitterats av bland annat Moderaterna för att få en jämförelse av det liggande tjänstemannaförslaget med det alternativa…

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2023-09-07 

Uppstarten av september månads Kommunfullmäktige och den inledande beslutspunkten som innebär fastställande av föredragningslistan visar sig för en gångs skull vara riktigt spännande och innehållsrik.  Elisabeth Unell inleder genom att överlämna en gåva till Västerås Stad och Kommunfullmäktiges ordförande Anders…

Nämndinitiativ om åtgärder för att få fler att välja en naturvetenskaplig utbildning

Tryck här för att läsa mer: ”Svensk industri saknar flera generationer av ingenjörer. Vi ser minskande antal elever på natur och teknikprogrammen och på universitet och högskolor, något som påverkar svensk konkurrenskraft. Mälardalens universitet (MDU) arbetar aktivt för att motivera elever välja naturprogrammet på gymnasieskolan och teknisk universitetsutbildning. MDU är även delaktiga inom initiativet ”Unga Forskare”. MDU kan…

Nämndinitiativ avseende uppföljning av närvaro för elever på gymnasieskolorna i Västerås Stad

Tryck här för att läsa mer: ”Nämnden har fått sig rapporterad om delvis mycket hög frånvaro av elever från de flesta gymnasierna men ingen tydlig åtgärdsplan för att komma till rätta med problemet. Vissa skolor kan ha över 20 % frånvaro. I samband med stundetkortegen genom staden blev detta problem om hög frånvaro tydlig…

Nämndinitiativ om att införa digitala mat- och dagligvaruinköp inom hemtjänsten och omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Tryck här för att läsa mer: Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning står idag inför en stor rekryterings- och resursproblematik. Det är avgörande att nämnderna inte bara arbetar fokuserat med att förstärka rekryteringen och att förbättra attraktiviteten i omsorgsyrkena, utan även ser över…

Nämndinitiativ om samordnad klagomålshantering för Västerås stads sociala nämnder och att skapa en väg in för att lämna klagomål och synpunkter

Tryck här för att läsa mer: Verksamheten inom de sociala nämnderna i en kommun utgör kärnan i välfärdssamhället och är stadens främsta skyddsfaktor för många av medborgarna. Gemensamt för nämnderna är att verksamheten och myndighetsutövningen har stor påverkan på berördas levnadsförutsättningar och är djupt ingripande i människors integritet. Balansen mellan myndighetsutövningen och den enskildes rätt är därför av största vikt. Det är avgörande…

Nämndinitiativ m att upphöra med den vilseledande på klagomålshantering inom Äldrenämnden och Nämnden för personer med funktionsnedsättning, dvs att upphöra med de vilseledande benämningarna ”Äldreombudsman” och ”Ombudsman för personer med funktionsnedsättning”

Tryck här för att läsa mer: Funktionen för klagomålshantering inom Äldrenämnden och Nämnden för personer med funktionsnedsättning är under föregående mandatperiod döpt till ”Äldreombudsman”och ”Ombudsman för personer med funktionsnedsättning”. Namnen antyder att det finns enombudsman för äldre och funktionsnedsatta som rättsligt för brukarnas talan mot staden, när funktionen i själva verket representerar staden gentemot brukarna och endast…