Nyheter

Ulf Kristersson – med kraft att leda Sverige
Socialdemokraterna borde dra i handbromsen
Tre centrala prioriteringar för Sverige som Natomedlem
Fördjupningsprogram city
Nämndinitativ gällande kontinuerlig lägesrapport för avvecklingen av delade turer inom nämnden för personer med funktionsnedsättning
Nämndinitativ gällande de prognostiserade överskotten
Nämndinitiativ gällande projekt för hjälp med digital teknik
Nämndinitiativ gällande krav på plan för rekreation och utflykter
Nämndinitativ gällande utredning av kostnaderna med mera till införande av ersättning för de som går i sysselsättning psykiatri
Nämndinitiativ gällande att göra Rådhuset mer tillgängligt för västeråsarna
Nämndinitativ gällande att ta fram tidsplan och tomträttsavtal för Vedbobacken
Nämndinitiativ gällande uppföljning av beställda detaljplaner
Nämndinitativ gällande att ta upp frågan om köp av fastighet till prövning i nämnden
Nämndinitiativ gällande redovisning av kommande och genomförda upphandlingar
Nämndinitativ gällande att beställa detaljplan för att göra Norrleden till 2+2 väg
Nämndinitativ gällande ökat fokus på näringslivsmark
Nämndinitiativ: beakta minde företagsenheter vid fastighetsförsäljning av vård-,skola och omsorgslokaler
Nämndinitativ-komplettering av detaljplaner
Nämndinitiativ uppmärksamma Curt Nicolins gärning
Nämndinitiativ gällande namnsättning av mindre platser
Nämndinitiativ gällande namngivning efter Lars Gustafsson
Budget 2022
Interpellation angående nedläggning av flygplatsen
Interpellation till Individ och familjenämndens ordförande angående den stora andel vuxna bidragstagare i långvarig bidragsberoende?
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S) om vilka kostnader som har uppkommit på grund av att majoriteten inte inväntade resultatet i folkomröstningen om Västerås flygplats.
Vad har etablering av
Tranellska gymnasiet kostat
skattebetalarna?
Interpellation om höjd parkeringsnorm till tekniska nämndens ordförande Anna Thunell (MP)
Interpellation till Mälarenergis ordförande angående översvämningar
Interpellation till förskolenämndens ordförande Vicki Skure-Eriksson (C)
angående hedersproblematik i förskolan
Interpellation ang svartuthyrning av bostäder
Interpellation angående nya ägardirektiv för Västerås flygplats
Interpellation angående Västerås stads allt sämre näringslivsklimat
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson angående
upphandling och leverans av datorer
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S)om hur staden lever upp till sina servicedeklarationer
Interpellation till Individ- och Familjenämndens ordförande angående höga vräkningstal av barn i Västerås
Interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om trygghetsappen
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson om Västerås kostnader för dålig hantering av upphandlingar
Interpellation till ordförande i äldrenämnden Bengt-Åke Nilsson (L) angående äldre och anhörigas situation under coronapandemin
Angående nolltolerans mot mobbning i skolan
Interpellation angående Trygghetskameror i Västerås
Interpellation till Anna Lundberg ang skolskjuts
Interpellation till Fastighetsnämndens Ordförande Jesper Brandberg (L) om styckebyggartomter i Västerås
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om vilka uppdrag som getts och när med anledning av kommunfullmäktiges beslut om avveckling av Västerås flygplats.
Interpellation till Mälarenergis ordförande Staffan Jansson om längre elavbrott i Västerås
Interpellation till Tekniska nämnden